செக்க சிவந்த வானம் படத்திலிருந்து “ஹயாடி” அதிரடி அக்ஷன் சண்டைக்காட்சி பாடல் வெளிவந்தது.

செக்க சிவந்த வானம் படத்திலிருந்து “ஹயாடி” அதிரடி அக்ஷன் சண்டைக்காட்சி பாடல் வெளிவந்தது. | Chekka Chivanthaa Vaanam – Action Packed Hayati Song Released